• ވާހަކަ: ދަލޭކަ ދައިތައަށް ފަރުތުވެރިކަމުން ލިބުނު ފޮނިމީރުކަން

  ވާހަކަ: ދަލޭކަ ދައިތައަށް ފަރުތުވެރިކަމުން ލިބުނު ފޮނިމީރުކަން

   
  ކޮމާސް ސްޓްރީމްގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެންޕަހާއި ބޭންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

  ކޮމާސް ސްޓްރީމްގެ ދަރިވަރުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކެންޕަހާއި ބޭންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

   
  ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

  ހދ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

   
  ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުން ކަޅުހެދުމުގައި ނުކުތީ ދެތިން މީހަކުދެކެ ބިރުން: ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އާދަމް މުޙައްމަދު

  ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުން ކަޅުހެދުމުގައި ނުކުތީ ދެތިން މީހަކުދެކެ ބިރުން: ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އާދަމް މުޙައްމަދު

   
  ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން މުޤައްރަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ސުލައިމާނިއްޔާގެ 2 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

  ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން މުޤައްރަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ސުލައިމާނިއްޔާގެ 2 ޓީޗަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

   
  ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސަލީމް

  ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސަލީމް

   
  ހދ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އިލްޙާރު ޖަމިއްޔާ ވަކިވެއްޖެ

  ހދ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އިލްޙާރު ޖަމިއްޔާ ވަކިވެއްޖެ

   
  ޕީޓީއޭގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން -/21675 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

  ޕީޓީއޭގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން -/21675 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

   

  ކުރަމަތި ފުޓްޝަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރަންބޫޓު އަދި އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިންތެރޭގައި ރައުޝަން

   

  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް މުޙައްމަދު ރަބީޢު

   

  ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

   

  ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރގައި ހުރި ޑޮކްޓަރ ބަދަލުކޮށްފި

   

  މަންދު ކޮލެޖް ވާޗުއަލް ކެމްޕަސް “ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ތަޢުލީމް ރަށަށް”

   

  ހދ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން