• ވައިކަރަދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެބާ؟

  ވައިކަރަދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެބާ؟

   
  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރުުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރުުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   
  ދަނބުގޭ އާދަމް ނަސީރު ނިޔާވެއްޖެ، ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި

  ދަނބުގޭ އާދަމް ނަސީރު ނިޔާވެއްޖެ، ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި

   
  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި

  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި

   
  ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

  ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

   
  އަތޮޅު ފެންވަރުގައިބާއްވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

  އަތޮޅު ފެންވަރުގައިބާއްވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

   
  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި

   
  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް “ވިޓަމިން އޭ” ކެޕްސޫލް ދޭންފަށައިފި

  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް “ވިޓަމިން އޭ” ކެޕްސޫލް ދޭންފަށައިފި

   

  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސުކޫލުގެ 12 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

   

  ވީއެފްސީ 3 ވަނަޑިވިޝަންގައި ބައިވެރިވެ މިމަހު 20ގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ

   

  ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އަޅައިފި

   

  ޑްރޮޕް ބޮސްގެ 7 މިލިޔަން ޕާސްވޯޑް ލީކު ކޮށްލައިފި

   

  ކުޅުދުއްފުށިން ރޯހައުސްއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ވައިކަރަދޫ 12 މީހުން

   

  މަދިރިއާއި ބޯފެނުގެ ޒަރީޢާއިން އުފެދިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން ރަށްކާތެރިވެތިބުމައް އިލްތިމާސްކޮށްފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން