• ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހައް

  ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހައް

   
  އެމްޑީޕީގެ ވިޕްލައިނާއި ހިލާފުވެފައިވާތީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރ ނާޒިމްއަށް ދީފި

  އެމްޑީޕީގެ ވިޕްލައިނާއި ހިލާފުވެފައިވާތީ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރ ނާޒިމްއަށް ދީފި

   
  20 ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ދެނެރުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  20 ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ދެނެރުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

   
  ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެމްބަރުން ހަރާންކޯރުވަމުން ދާތީވެ: ހާޝިމް

  ނާކާމިޔާބީ އާއި ކުރިމަތިލާންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެމްބަރުން ހަރާންކޯރުވަމުން ދާތީވެ: ހާޝިމް

   
  މެމްބަރު ނާޒިމް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް ގަޑުބަޑު ކޮށްލުމަށް ހިންގެވި ޢަމަލެއް: އެމްޑީޕީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

  މެމްބަރު ނާޒިމް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް ގަޑުބަޑު ކޮށްލުމަށް ހިންގެވި ޢަމަލެއް: އެމްޑީޕީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

   
  ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ފޯރަމްއެއް ބާއްވަނީ

  ފަޅު ގޯތިތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ ފޯރަމްއެއް ބާއްވަނީ

   
  “ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2015″ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

  “ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2015″ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

   
  އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފާއިޒް ވަކިކުރުމަށް ލީވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވެ ނާޒިމް ފިލައިފި

  އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ފާއިޒް ވަކިކުރުމަށް ލީވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވެ ނާޒިމް ފިލައިފި

   

  ވައިކަރަދޫ އަޙްމަދު ފާއިޒް ހުސައިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

   

  ސަރުކާރުން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުނާއި އަޅުގަނޑުގެ ބުރަމަސައްކަތުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ރަނގަޅު ޕްރޮޖެޓް ހިމެނިފައިވާނެ: މެންބަރ ނާޒިމް

   

  ލައިސަންސް ޕްރެކްޓިކަލް ބާއްވާ ދުވަސްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި

   

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު ފާއިޒު ހުސައިންއާއި ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާން ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

   

  ވައިކަރަދޫގެ ޕީއެސް އައިޕީއަށް 8.5 މިލިޔަން އަދި ކައުންސިލްގެ 5.5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް، ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ނާޒިމް ނޫނެކޭ ބުނެފި

   

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެއް ހޯދަން ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން އިޢުލާންކޮށްފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން