• ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްފި

   
  ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއި އެސްއެމްއެސް ސިސްޓަމް ރަސްމީކޮން ލޯންޗްކޮށްފި

  ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއި އެސްއެމްއެސް ސިސްޓަމް ރަސްމީކޮން ލޯންޗްކޮށްފި

   
  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވަނީ ނާޒިމް ކަހަލަ އިޙްލާސްތެރި މެންބަރުން: ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވަނީ ނާޒިމް ކަހަލަ އިޙްލާސްތެރި މެންބަރުން: ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

   
  މޫސުން ގޯސްވުމުން “ޔެލޯ އެލާޓް” ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވުމުން “ޔެލޯ އެލާޓް” ނެރެފި

   
  ޕެންޝަން ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް 2014 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  ޕެންޝަން ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް 2014 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   
  އުރިދޫ 3ޖީ ޕްލަސް ނެޓްވަރކްގެ ޚިދުމަތް ވައިކަރަދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

  އުރިދޫ 3ޖީ ޕްލަސް ނެޓްވަރކްގެ ޚިދުމަތް ވައިކަރަދޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

   
  ހަމުގެ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޙާއްސަކޮށް، މިމަހު 22 – 23 އަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަރުވާދެއްވަނީ

  ހަމުގެ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޙާއްސަކޮށް، މިމަހު 22 – 23 އަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަރުވާދެއްވަނީ

   
  ވައިކަރަދޫ ޕަވަރ ހައުސް އާއި ބެހޭގޮތުން އެނާޖީ މިނިސްޓަރާއި ނާޒިމް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

  ވައިކަރަދޫ ޕަވަރ ހައުސް އާއި ބެހޭގޮތުން އެނާޖީ މިނިސްޓަރާއި ނާޒިމް ސުވާލު ކުރައްވައިފި

   

  ލައިފް ސްކިލް ޓްރެއިނާރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ބައިވެރިވަނީ އަލީ ފާޞިލް

   

  ކުރިއަށްއޮތް 4 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރޭ: މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

   

  ގާޒީ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

   

  ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

   

  ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ އަޙްމަދު ނަސީމް ނަގައިފި

   

  މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ސީލިންގ، ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރަށްވުރެ ކުޑަ: އިނާޒް

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން