ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ

ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ

 
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވައިކަރަދޫއިން 6 ދަރިވަރުން ތަމްސީލު ކުރާނެ

ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވައިކަރަދޫއިން 6 ދަރިވަރުން ތަމްސީލު ކުރާނެ

 

ރިޒޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހޮނޑާފުށި، ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައްލަވާ ލައްވައިފި

 
އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާ ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރައްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާ ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރައްވައިފި

 
ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފަ: އަތޮޅު ކައުންސިލު

ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފަ: އަތޮޅު ކައުންސިލު

 
ހދ އަތޮޅުގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއް ހުޅުވައިފި

ހދ އަތޮޅުގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއް ހުޅުވައިފި

 
ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރެންދޫގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޭކުރެންދޫގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

 

މާތް ﷲ އަޅުގަނޑަށް މިންވަރު ކުރެއްވި ކާމިޔާބީއާއި ދެއްވި ނިއުމަތައް ޝުކުރުވެރިވަން – ޚަލީލާ

 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް މުޙައްމަދު ނާޒިމް

 

ނާޒިމްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެ

 

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރި ދެ މީހަކު ޢުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށް 100،000ރ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

 

ޓްވަރިޒަމް މިއަތޮޅުގައި ތަޢާރަފް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިޙްތިޖާޖަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެ: ޝަޤީފް

 

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ވައިކަރަދޫގެ ޓީމެއް ނެއްލައިދޫއަށް ގޮސްފި

 

74 ޖަނަރޭޓަރުގެ ތެރެއިން އެއް ޖަނަރޭޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ދޭނަން: މިނިސްޓަރ

 
 
 

އެހެނިހެން ލިޔުން