ފަލަސްތީނާއިއެކު ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން (ފޮޓޯ)

ފަލަސްތީނާއިއެކު ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން (ފޮޓޯ)

 
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން  ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

 
“ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނާއިއެކު ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

“ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނާއިއެކު ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

 
ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން 4 ވަޒީފާއަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން 4 ވަޒީފާއަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

 
ވައިކަރަދޫގެ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްގައި އިއުތިކާފަށް ތިބެން ފަށައިފި

ވައިކަރަދޫގެ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްގައި އިއުތިކާފަށް ތިބެން ފަށައިފި

 
ފަލަސްތީނާއިއެކު ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން

ފަލަސްތީނާއިއެކު ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން

 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަރުސް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަރުސް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވައިފި

 
ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން “ފަލަސްތީނާއިއެކު ދިވެހިން” މިނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން “ފަލަސްތީނާއިއެކު ދިވެހިން” މިނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

 

އަލީ ޒާހިރު ސައީދު ބިން ގާސިމްގެ ދަރުސްއެއް ހުކުރު ދުވަހު އަސުރުނަމާދަށްފަހު

 

ތެލެސީމިޔާ ކުއްޖެއް ގަޔަށް އަޅަން ނެގި 2 ޕޮއިންޓް ލޭ ނޭޅިގެން ވައިކަރަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުން އުކާލައިފި،

 

މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

 

ލެޑް ހޮޅިބުރި ބޭނުން ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

 

ޝެއިޙް އިލިޔާސް ޙުސައިންގެ 2 ދަރުސް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވައިފި

 

ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 1435 ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ފަށައިފި

 
 
 

އެހެނިހެން ލިޔުން