• 30 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވައިކަރަދޫގެ 6 ދަރިވަރަކަށް ތަފާތު ވަނަތަކެއް

  30 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވައިކަރަދޫގެ 6 ދަރިވަރަކަށް ތަފާތު ވަނަތަކެއް

   
  ވައިކަރަދޫއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ތެރޭގައި އަންހެނަކު ވިހައިފި

  ވައިކަރަދޫއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ތެރޭގައި އަންހެނަކު ވިހައިފި

   
  27 ބައިވެރިންނާއިއެކު ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

  27 ބައިވެރިންނާއިއެކު ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

   
  “އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި” އަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޒޫނާއަށް

  “އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި” އަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ޒޫނާއަށް

   
  ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   
  ކުރިނބީ އަދި ވައިކަރަދޫ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަމެޗު އެއްވަރު

  ކުރިނބީ އަދި ވައިކަރަދޫ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަމެޗު އެއްވަރު

   
  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒުން 45000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒުން 45000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފި

   
  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފުޑް ފެއާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ފުޑް ފެއާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

   

  ޢާއިލާއަށް ފިލައިގެންއުޅޭ 16 އަހަރުގެ ނޭކުރެންދޫ އަންހެންކުއްޖަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

   

  ކުރިނބީގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވަން ތަނެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

   

  ކުރިނބީ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިންވަނަފަހަރަށް ކުރި އިއުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބުނު – މުޖުތަބާ

   

  ވައިކަރަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ކަރަންޓުބިލާއި ހަވާލެއް ނުވި

   

  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް އިއްޔެ ބާއްވައިފި

   

  ކުރިނބީ އަދި ހިރިމަރަދޫއަށް އިތުރު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކައިން ފޮނުވައިފި