• އަހަރެން ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލީ ކީއްވެ؟

  އަހަރެން ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލީ ކީއްވެ؟

   
  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

   
  ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ފަހުދު ސަލީމް ހައްޔަރުކޮށްފި

  ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ފަހުދު ސަލީމް ހައްޔަރުކޮށްފި

   
  ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިކުރުން, ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

  ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިކުރުން, ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

   
  ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

  ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

   
  ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕުރަގުރާމެއް ފަށައިފި

  ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕުރަގުރާމެއް ފަށައިފި

   
  ވީއެފްސީގެ ފޯވާރޑް އަލީ އަރީޙް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާންފަށައިފި

  ވީއެފްސީގެ ފޯވާރޑް އަލީ އަރީޙް، 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީޓީމް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާންފަށައިފި

   
  ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިި

  ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިި

   

  ޗައިނާ ސަފީރު ވައިކަރަދޫއަށް ޒިއާރަތް ކުރައްވައިފި

   

  ޗައިނާއިން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅައިފި

   

  އުތުރުގައި ރިސޯޓު ހަދަން ހުޅުވާލި 5 ރަށަށް ކުރިމަތިލީ އެންމެ ފަރާތަކުން

   

  ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟

   

  3ވަނަ ޑިވިޝަން 2014: ވީއެފްސީ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

   

  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމަފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން