• ވާހަކަ: ދަލޭކަ ދައިތައަށް ފަރުތުވެރިކަމުން ލިބުނު ފޮނިމީރުކަން

  ވާހަކަ: ދަލޭކަ ދައިތައަށް ފަރުތުވެރިކަމުން ލިބުނު ފޮނިމީރުކަން

   
  ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، ކޯޓް އޮފިސަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، ކޯޓް އޮފިސަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

   
  ހދ.އަތޮޅުގެ ޓުއަރިޒަމް ކެމްޕެއިންގ ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފި

  ހދ.އަތޮޅުގެ ޓުއަރިޒަމް ކެމްޕެއިންގ ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފި

   
  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސާނަވީން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު އަނާން ފަރީދުއަށް

  ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ސާނަވީން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު އަނާން ފަރީދުއަށް

   
  ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އާމްދަނީއާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު 5 ރިޒޯޓެއް ބީލަމަށް ލަނީ

  ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އާމްދަނީއާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު 5 ރިޒޯޓެއް ބީލަމަށް ލަނީ

   
  5 މީހުންނާއި 8 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާއި އެކު ދަތުރުކުރި ވައިކަރަދޫ ދޯންޏެއް ފެތިއްޖެ

  5 މީހުންނާއި 8 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކާއި އެކު ދަތުރުކުރި ވައިކަރަދޫ ދޯންޏެއް ފެތިއްޖެ

   
  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

   
  މުޤައްރަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

  މުޤައްރަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

   

  ވައިކަރަދޫ ފިހާރަޔަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޭސް ކާޑުގެ ޙިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

   

  އެމްއެންޔޫ އިން 2015 ވަނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސް ތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ވައިކަރަދޫގައި

   

  ބޮޑުއިންޖީނު ހަލާކުވެ, ވައިކަރަދޫ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

   

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ އަކަށް އަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

   

  ދެވަނަ ފަހަރަށް ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރަން ފަށައިފި.

   

  ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނަގަން މިއީ އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު: ކައުންސިލް މެމްބަރު ހުސެއިން ސަގީފް

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން