• މިރޭ ދިއްލުންތަށް ނިއްވާލައި ފައިމަގުގައި ހިންގަވައި އާތު އަވަރަ ގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!!

  މިރޭ ދިއްލުންތަށް ނިއްވާލައި ފައިމަގުގައި ހިންގަވައި އާތު އަވަރަ ގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!!

   
  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ ހާނިއްކަތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޯކްސޮޕެއް ބާއްވައިފި

  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރެވޭ ހާނިއްކަތަކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޯކްސޮޕެއް ބާއްވައިފި

   
  ވައިކަރަދޫ އާއި ނެއްލައިދޫ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެބަށި މެޗު ނެއްލައިދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ އާއި ނެއްލައިދޫ ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެބަށި މެޗު ނެއްލައިދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

   
  ހދ.ކުނބުރުދޫގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

  ހދ.ކުނބުރުދޫގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

   
  ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސ.ހިތަދޫ އަންހެނަކު ހދ.ކުރިނބީން ހައްޔަރުކޮށްފި

  ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސ.ހިތަދޫ އަންހެނަކު ހދ.ކުރިނބީން ހައްޔަރުކޮށްފި

   
  ކުރިނބީ ސްކޫލާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކްލާސްތަކެއް ނަގައިދީފި

  ކުރިނބީ ސްކޫލާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކްލާސްތަކެއް ނަގައިދީފި

   
  އެޕްރިލް 2 އަދި 5 ވަނަ ދުވަހު ހދ.އަތޮޅު ފެރީގެ ރޫޓިންގ ފެރީ ދަތުރުތަށް ކެންސަލް ކޮށްފި

  އެޕްރިލް 2 އަދި 5 ވަނަ ދުވަހު ހދ.އަތޮޅު ފެރީގެ ރޫޓިންގ ފެރީ ދަތުރުތަށް ކެންސަލް ކޮށްފި

   
  ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ދިފާއުކުރަން ވައިކަރަދޫ ތައްޔާރުވަނީ

  ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ދިފާއުކުރަން ވައިކަރަދޫ ތައްޔާރުވަނީ

   

  ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ނާޒިމްއަށް ހަމަލާ ދެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި

   

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފި

   

  ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ފަހުދު ސަލީމް ހައްޔަރުކޮށްފި

   

  ރައީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރިކުރުން, ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

   

  ހދ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖައްސައިފި

   

  ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ޕުރަގުރާމެއް ފަށައިފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން