• ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1436 ގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ވައިކަަރަދޫ ހޯދައިފި

  ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1436 ގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ވައިކަަރަދޫ ހޯދައިފި

   
  ކުރިނބީ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  ކުރިނބީ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

   
  ވީ.އެފް.ސީގެ އިންތިހާބީ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަނީ

  ވީ.އެފް.ސީގެ އިންތިހާބީ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަނީ

   
  ސަރުކާރުގެ އިދާރާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

  ސަރުކާރުގެ އިދާރާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

   
  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 9 ކްލާސްރޫމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ފަށާނެ – ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް

  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 9 ކްލާސްރޫމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ފަށާނެ – ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް

   
  އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ކަރަންޓް ބިލަށް ތަފާތު ރޭޓުތަކުގައި ބިލް ކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

  އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ކަރަންޓް ބިލަށް ތަފާތު ރޭޓުތަކުގައި ބިލް ކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

   
  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރަނީ

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރަނީ

   
  ކުރިނބީ ކޮމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރަށް ކޯޑިނޭޓަރަކު ހޯދަނީ

  ކުރިނބީ ކޮމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރަށް ކޯޑިނޭޓަރަކު ހޯދަނީ

   

  ނެއްލައިދޫ ސްކޫލުގެ އޭލެވެލް އަށް ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދަނީ

   

  މިއަދު އައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ވައިކަރަދޫ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

   

  ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

   

  ވައިކަރަދޫގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކޮށް ދާޢިމީ ގޮތެއްގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

   

  ވައިކަރަދޫގައި އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިން ޕޮއިންޓެއް ޤާއިމު ކޮށްފި

   

  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިނބީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި