• ވައިކަރަދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެބާ؟

  ވައިކަރަދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެބާ؟

   
  ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

  ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

   
  އަތޮޅު ފެންވަރުގައިބާއްވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

  އަތޮޅު ފެންވަރުގައިބާއްވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

   
  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި

   
  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް “ވިޓަމިން އޭ” ކެޕްސޫލް ދޭންފަށައިފި

  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް “ވިޓަމިން އޭ” ކެޕްސޫލް ދޭންފަށައިފި

   
  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސުކޫލުގެ 12 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސުކޫލުގެ 12 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

   
  ވީއެފްސީ 3 ވަނަޑިވިޝަންގައި ބައިވެރިވެ މިމަހު 20ގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ

  ވީއެފްސީ 3 ވަނަޑިވިޝަންގައި ބައިވެރިވެ މިމަހު 20ގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފަށަނީ

   
  ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އަޅައިފި

  ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އަޅައިފި

   

  ޑްރޮޕް ބޮސްގެ 7 މިލިޔަން ޕާސްވޯޑް ލީކު ކޮށްލައިފި

   

  ކުޅުދުއްފުށިން ރޯހައުސްއަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ވައިކަރަދޫ 12 މީހުން

   

  މަދިރިއާއި ބޯފެނުގެ ޒަރީޢާއިން އުފެދިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން ރަށްކާތެރިވެތިބުމައް އިލްތިމާސްކޮށްފި

   

  ހދ. އަތޮޅު ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްވަނީ ކާމިޔާބުވެފަ- ނާޞިރު

   

  250 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ވައިކަރަދޫއަށް ގެނެސްފި

   

  ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ސަޕްރައިޒް ޕާޓީއެއް

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން