• ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހަމައެކަނި ވައުދުވެވޭ ވައުދު ނުފުއްދޭތަނެއް

  ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހަމައެކަނި ވައުދުވެވޭ ވައުދު ނުފުއްދޭތަނެއް

   
  ނާޒިމް ދާއިރާގެ މުވައްސަސާ ތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  ނާޒިމް ދާއިރާގެ މުވައްސަސާ ތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

   
  ހދ އަތޮޅަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

  ހދ އަތޮޅަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

   
  ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވާނަން: މެމްބަރު ނާޒިމް

  ހދ އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށް ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ގުރުބާނީއެއް ވާނަން: މެމްބަރު ނާޒިމް

   
  ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   
  ސާމާނާއިއެކު އެމްޓީސީސީގެ ޓީމު ފުރައިފި

  ސާމާނާއިއެކު އެމްޓީސީސީގެ ޓީމު ފުރައިފި

   
  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސުކޫލުގެ ހުނަރު ޝޯ ބާއްވައިފި

  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސުކޫލުގެ ހުނަރު ޝޯ ބާއްވައިފި

   
  އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

   

  ބޮޑުއިންޖީނު ހަލާކުވެ, ވައިކަރަދޫއިން ކަަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

   

  ކައުންސިލުން މަގުމެދުގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ގޮފި ޖަހާ ރީތިކޮށްފި

   

  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އާދަން މުޙައްމަދު ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

   

  އެސްއީޒެޑް ބިލުގެ ހަގީގީ ބޭނުމަކީ މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ތަފާތު ކުޑަ ކުރުން: ރައީސް ޔާމިން

   

  އޮޑި އެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްފި

   

  ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ރުޖޫޢު ވުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން