• މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނެއްގެ ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުސާރަ ސައިހާއަށް

  މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނެއްގެ ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުސާރަ ސައިހާއަށް

   
  ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

  ވައިކަރަމުރައިދޫ ޓޫރިޒަމަށް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ – މުޙައްމަދު ޝަރީފް

   
  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

  ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

   
  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ވައިކަރަދޫގައި ފެށިއްޖެ

  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ވައިކަރަދޫގައި ފެށިއްޖެ

   
  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން

  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން

   
  މުސްޙަފުލް މާލްދީފްްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްޙަފެއް ލިބޭ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

  މުސްޙަފުލް މާލްދީފްްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްޙަފެއް ލިބޭ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

   
  ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

  ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

   
  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ށ. ކަނޑިތީމަށް ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ށ. ކަނޑިތީމަށް ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

   

  ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްޙަފެއް ތަޢާރަފު ކުރަނީ

   

  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރުުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   

  ދަނބުގޭ އާދަމް ނަސީރު ނިޔާވެއްޖެ، ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި

   

  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި

   

  ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

   

  އަތޮޅު ފެންވަރުގައިބާއްވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން