• މިރޭ ދިއްލުންތަށް ނިއްވާލައި ފައިމަގުގައި ހިންގަވައި އާތު އަވަރަ ގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!!

  މިރޭ ދިއްލުންތަށް ނިއްވާލައި ފައިމަގުގައި ހިންގަވައި އާތު އަވަރަ ގައި ބައިވެރިވެލައްވާ!!

   
  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުރިނބީ ޓީމު ފުރައިފި

  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުރިނބީ ޓީމު ފުރައިފި

   
  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަަރަދޫ ޓީމު ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދަނީ

  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަަރަދޫ ޓީމު ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދަނީ

   
  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތަށް ވާންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުންދަނީ

  އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތަށް ވާންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުންދަނީ

   
  މިފަހަރަރުގެ އުއްމީދަކީ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ކުރިނބީގެ ދަރިވަރުން ވާދަކުރުން – ކުރިނބީ ކައުންސިލް

  މިފަހަރަރުގެ އުއްމީދަކީ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ކުރިނބީގެ ދަރިވަރުން ވާދަކުރުން – ކުރިނބީ ކައުންސިލް

   
  ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަރުން ނޭކުރަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރަ ރާނައި ނިންމަނީ

  ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަރުން ނޭކުރަންދޫ އެސް.ޓީ.އޯ ބޭސްފިހާރަ ރާނައި ނިންމަނީ

   
  ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލްބޯޑަށް ދިމާވި މައްސަލަ ވަނީ ހައްލުކުރެވިފައި – ހދ.ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ

  ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގެ ޕެނަލްބޯޑަށް ދިމާވި މައްސަލަ ވަނީ ހައްލުކުރެވިފައި – ހދ.ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ

   
  ކުރިނބީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުބިން ދޫކޮށްފި

  ކުރިނބީގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދަނޑުބިން ދޫކޮށްފި

   

  ފަހަންދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގައި 40 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ – ކުރިނބީ ކައުންސިލް

   

  ސެމްސަން އިން އަލަށް ނެރޭ ސެމްސަން ގެލެކްސީ އެސް 6 އަދި އެސް 6 އެޖް ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދޫކުރަނީ

   

  ހދ.އަތޮޅުގެ އިތުރު ދެރަށަކުން ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

   

  ވައިކަރަދޫގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއަށް 3 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފި

   

  ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެ، މާދަމާ ދަނޑުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރާނަން – ސިޔާހް

   

  ހދ.އަތޮޅަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޗައިނާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅައިފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން