• މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނެއްގެ ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުސާރަ ސައިހާއަށް

  މަސައްކަތްތެރި ޒުވާނެއްގެ ފަނަރަ ދުވަހުގެ މުސާރަ ސައިހާއަށް

   
  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން

  ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަނީ އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން

   
  މުސްޙަފުލް މާލްދީފްްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްޙަފެއް ލިބޭ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

  މުސްޙަފުލް މާލްދީފްްގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް މުސްޙަފެއް ލިބޭ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

   
  ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

  ހދ.އަތޮޅު ކޮމާންޑަރަކަށް ޗީފް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަޙްމަދު ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފި

   
  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ށ. ކަނޑިތީމަށް ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ށ. ކަނޑިތީމަށް ތަޖްރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

   
  ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްޙަފެއް ތަޢާރަފު ކުރަނީ

  ދިވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްޙަފެއް ތަޢާރަފު ކުރަނީ

   
  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރުުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަންނޯޓްކުރުުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

   
  ދަނބުގޭ އާދަމް ނަސީރު ނިޔާވެއްޖެ، ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި

  ދަނބުގޭ އާދަމް ނަސީރު ނިޔާވެއްޖެ، ކަށު ނަމާދު އަސުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި

   

  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި

   

  ނޭކުރެންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

   

  އަތޮޅު ފެންވަރުގައިބާއްވާ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް، ވައިކަރަދޫގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

   

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރއެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި

   

  މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދަރިވަރުންނަށް “ވިޓަމިން އޭ” ކެޕްސޫލް ދޭންފަށައިފި

   

  ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސުކޫލުގެ 12 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން