• ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހަމައެކަނި ވައުދުވެވޭ ވައުދު ނުފުއްދޭތަނެއް

  ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަކީ ހަމައެކަނި ވައުދުވެވޭ ވައުދު ނުފުއްދޭތަނެއް

   
  ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސަލީމް

  ފައިސާ އާއި މަސައްކަތް ދިންވަރަކުން އިތުރު ކޮންޓެކްޓަރުން ނަގައިގެން ނާގޯށީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަން: ސަލީމް

   
  ހދ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އިލްޙާރު ޖަމިއްޔާ ވަކިވެއްޖެ

  ހދ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން އިލްޙާރު ޖަމިއްޔާ ވަކިވެއްޖެ

   
  ޕީޓީއޭގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން -/21675 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

  ޕީޓީއޭގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން -/21675 ރުފިޔާ ހޯދައިފި

   
  ކުރަމަތި ފުޓްޝަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރަންބޫޓު އަދި އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިންތެރޭގައި ރައުޝަން

  ކުރަމަތި ފުޓްޝަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރަންބޫޓު އަދި އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިންތެރޭގައި ރައުޝަން

   
  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް މުޙައްމަދު ރަބީޢު

  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް މުޙައްމަދު ރަބީޢު

   
  ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

  ހދ. ކުޑަމުރައިދޫ 3 އޭއަށް ދޫކުރިފަހުން 8 އަހަރު، މަސައްކަތަށް ސުމެއް

   
  ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރގައި ހުރި ޑޮކްޓަރ ބަދަލުކޮށްފި

  ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރގައި ހުރި ޑޮކްޓަރ ބަދަލުކޮށްފި

   

  މަންދު ކޮލެޖް ވާޗުއަލް ކެމްޕަސް “ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ތަޢުލީމް ރަށަށް”

   

  ހދ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

   

  ހދ. އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓް ހަދަން ދޫކޮއް ނުނިމިވާ ރަށްތަކާއި މެދު ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއް ހާ ދުވަހުސް ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމޭނެ- މިނިސްޓަރ އަދީބް

   

  ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެމައްޗަށް އިހްމާލްވެވިފައި ނުވޭތޯއެވެ؟

   

  ބާރުތައް ނުލިބި ތަރައްޤީއެއް ނުލިބޭނެ

   

  ހދ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގެން ދިއުމަކީ އަތޮޅުގެ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށްލިބޭ ފަރުވާއެއް

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން