• 21,520,719.66

  ވައިކަރަ މުރައިދޫގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަކީ ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް

  ވައިކަރަ މުރައިދޫގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަކީ ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް

   
  ލައިފް ސްކިލް ޓްރެއިނާރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ބައިވެރިވަނީ އަލީ ފާޞިލް

  ލައިފް ސްކިލް ޓްރެއިނާރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ބައިވެރިވަނީ އަލީ ފާޞިލް

   
  ކުރިއަށްއޮތް 4 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރޭ: މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

  ކުރިއަށްއޮތް 4 ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރޭ: މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

   
  ގާޒީ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

  ގާޒީ މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

   
  ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

  ކޮމިއުނިޓީ ބޭސްޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

   
  ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ އަޙްމަދު ނަސީމް ނަގައިފި

  ޝަރުޢީ މައުޛޫނުކަމުގެ ހުއްދަ އަޙްމަދު ނަސީމް ނަގައިފި

   
  މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ސީލިންގ، ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރަށްވުރެ ކުޑަ: އިނާޒް

  މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ސީލިންގ، ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރަށްވުރެ ކުޑަ: އިނާޒް

   
  ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރުން އޯގަސްޓް 18 އިން 21 އަށް

  ލެޑް ހޮޅިބުރި ދޫކުރުން އޯގަސްޓް 18 އިން 21 އަށް

   

  8 މަސް ފަހުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރެއްލިބުނު އިރު 3 އެންބިއުލެންސް ހަލާކުވެއްޖެ

   

  އެލްޖީއޭއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު ހދ. އަތޮޅުން ހުށަހެޅީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން

   

  ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރައްވައިފި

   

  ކަލާސް އެވޯޑްގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން ދެވަނަ ޝިއުރާއަށް!

   

  ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބެހެއްޓި ޣައްޒާ ފަންޑަށް ނުވަ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

   

  ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން 1 ދުވަހުގެ މުސާރައާއި ސާރވިސް އެލަވަންސް ޣައްޒާ ފަންޑް އަށް ހަދިޔާކުރަނީ

   
   
   
   

  އެހެނިހެން ލިޔުން