މަޙްލަބިއްޔާ: ޢީދުދުވަހަށް ޙާއްސަ

މަޙްލަބިއްޔާ: ޢީދުދުވަހަށް ޙާއްސަ

 
ޢީދު ހުޅާއި އެކު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފެށެނީ

ޢީދު ހުޅާއި އެކު ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފެށެނީ

 
ވައިކަރަދޫގައި އީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ވައިކަރަދޫގައި އީދު ނަމާދު ހުސްބިމެއްގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

 
އިސްރާއިލާއި ދެކޮޅަށް ވައިކަރަދޫގައި 2 ވަނަ ހަރަކާތް ބާވައިފި

އިސްރާއިލާއި ދެކޮޅަށް ވައިކަރަދޫގައި 2 ވަނަ ހަރަކާތް ބާވައިފި

 
ވައިކަރަދޫގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހާނީ ސައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ޘާބިޠުވުމުން

ވައިކަރަދޫގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހާނީ ސައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ޘާބިޠުވުމުން

 
ބަދިގެ ފަރުވާ ( 4 ވަނަބައި )

ބަދިގެ ފަރުވާ ( 4 ވަނަބައި )

 
ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން  ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2 ލައްކަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

 
“ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނާއިއެކު ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

“ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނާއިއެކު ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން”ގެ ނަމުގައި ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

 

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓްގެ ދަށުން 4 ވަޒީފާއަށް ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

 

ވައިކަރަދޫގެ މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞްގައި އިއުތިކާފަށް ތިބެން ފަށައިފި

 

ފަލަސްތީނާއިއެކު ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުން

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދަރުސް ވައިކަރަދޫގައި ބާއްވައިފި

 

ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން “ފަލަސްތީނާއިއެކު ދިވެހިން” މިނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

 

އަލީ ޒާހިރު ސައީދު ބިން ގާސިމްގެ ދަރުސްއެއް ހުކުރު ދުވަހު އަސުރުނަމާދަށްފަހު

 
 
 

އެހެނިހެން ލިޔުން