• ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1436 ގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ވައިކަަރަދޫ ހޯދައިފި

  ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1436 ގެ ފަހުރުވެރި އެއްވަނަ ވައިކަަރަދޫ ހޯދައިފި

   
  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް އިއްޔެ ބާއްވައިފި

  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް އިއްޔެ ބާއްވައިފި

   
  ކުރިނބީ އަދި ހިރިމަރަދޫއަށް އިތުރު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކައިން ފޮނުވައިފި

  ކުރިނބީ އަދި ހިރިމަރަދޫއަށް އިތުރު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކައިން ފޮނުވައިފި

   
  ހދ.ވައިކަރަދޫގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

  ހދ.ވައިކަރަދޫގައި އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

   
  ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބެންޗު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

  ޕީ.ޓީ.އޭގެ ފަރާތުން ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބެންޗު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

   
  ނޭކުރެންދޫ މަސްޖިދުލް އިޛްދިހާރު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

  ނޭކުރެންދޫ މަސްޖިދުލް އިޛްދިހާރު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށްފި

   
  ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން ހިލޭ ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސައިދޭނަން – ހުސައިން ހަސަން

  ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރާ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިން ހިލޭ ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސައިދޭނަން – ހުސައިން ހަސަން

   
  ކުރިނބީ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  ކުރިނބީ ޤަބުރުސްތާނު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

   

  ވީ.އެފް.ސީގެ އިންތިހާބީ ޖަލްސާ މިމަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަނީ

   

  ސަރުކާރުގެ އިދާރާރާތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

   

  ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 9 ކްލާސްރޫމްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ޖުލައިމަހު ފަށާނެ – ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް

   

  އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ކަރަންޓް ބިލަށް ތަފާތު ރޭޓުތަކުގައި ބިލް ކުރަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

   

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރަނީ

   

  ކުރިނބީ ކޮމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރަށް ކޯޑިނޭޓަރަކު ހޯދަނީ